4 صنعت آب و فاضلات کشور .:.

برای عضویت جدید ثبت نام کنید:
نام*:  
نام خانوادگی*:  
   
 
 

لطفا درجه ی دانشگاهی خود را در باکس زیر تایپ کنید (استاد، دانشیار، استادیار، دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی، دیپلم):

سابقه حضور در صنعت آب و فاضلاب (بر حسب سال):
اگر سابقه ی شما در صنعت آب و فاضلاب ممتد و پیوسته نبوده، سنوات سابقه ی موثر که مجموعی از سوابقِ ناپیوسته است را درج بفرمایید.

خود را بیشتر متعلق به کدام یک از جوامع زیر میدانید؟ عنوان مورد نظر را در باکس زیر تایپ کنید (دانشگاهی، صنعت آب، صنعت فاضلاب، سایر جوامع و نهادهای مرتبط با آبفا (مالی، سازندگان تجهزات، محیط زیست، رسانه و ....) )